Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Sveiciens!

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiSveiciens!

Mākslas pulciņu nodarbības

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiMākslas pulciņu nodarbības

SVEICIENS ZINĪBU DIENĀ!

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiSVEICIENS ZINĪBU DIENĀ!

Mācību procesa organizēšana

Kārtība mācību procesa organizēšanai Viesītes Mūzikas un mākslas skolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Mācību process Viesītes Mūzikas un mākslas skolā, uzsākot 2020./2021. m. g. tiek organizēts klātienē,

ievērojot “Ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Mācību procesa organizācijas pamatnosacījumi, lai mazinātu iespējamos inficēšanās riskus, ir:

  • mācību plāna un procesa piemērošana atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un

skolēnu/audzēkņu vajadzībām,

  • sadarbība un informēšana (skolotāji, skolēni/audzēkņi, vecāki, institūcijas),

Read more…

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiMācību procesa organizēšana

Informācija

KĀRTĪBA, KĀDĀ VIESĪTES  MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ  UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS

I Izglītojamo vecāku uzturēšanās skolā

  1. Izglītojamā vecākiem un viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo uz Skolu, kā arī sagaidīt pēc mācību stundām skolas I stāva vestibilā, uzkavējoties ne ilgāk kā 15 min.
  2. Vecākiem un to pilnvarotajām personām aizliegts pārvietoties pa Skolu, traucēt mācību priekšmetu stundas vai citas nodarbības.
  3. Ārkārtas situācijās Vecākiem vai pilnvarotajām personām tikšanos ar izglītojamo mācību stundu laikā jāsaskaņo ar specialitātes skolotāju vai skolas direktori, zvanot pa tālruni 27843634.
  4. Vecākiem, to pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos, jāreģistrējas pie Skolas dežuranta apmeklētāju žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu un Skolas darbinieku, ar kuru norunāta tikšanās,

II Citu nepiederošu personu uzturēšanās skolā

  1. Par personām, kuras Skolā ieradušās sniegt pakalpojumus, Skolas dežurants informē skolas vadību.
  2. Citām nepiederošām personām aizliegts pārvietoties pa Skolas telpām.
  3. Skolas dežurantam un darbiniekiem ir tiesības izraidīt no Skolas nepiederošas personas gadījumos, kad personas ierašanās nav saskaņota ar Skolas darbinieku.

Direktore  I. Bartkeviča

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiInformācija