Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Mācību procesa organizēšana

Kārtība mācību procesa organizēšanai Viesītes Mūzikas un mākslas skolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Mācību process Viesītes Mūzikas un mākslas skolā, uzsākot 2020./2021. m. g. tiek organizēts klātienē,

ievērojot “Ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Mācību procesa organizācijas pamatnosacījumi, lai mazinātu iespējamos inficēšanās riskus, ir:

  • mācību plāna un procesa piemērošana atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un

skolēnu/audzēkņu vajadzībām,

  • sadarbība un informēšana (skolotāji, skolēni/audzēkņi, vecāki, institūcijas),

Mācību organizēšana

  • Mācības tiks organizētas pa klasēm un grupām atbilstoši stundu sarakstam.

Mācības izglītības iestādē ar vai bez attālinātā mācību procesa elementiem

nodrošinot visas epidemioloģiskās drošības prasības un, ja iestādē nav konstatēti inficēšanās vai saslimšanas gadījumi.

Skolēnu/audzēkņu ierašanos skolā, mācības stundās un atpūtu starpbrīžos, aiziešanu no  izglītības iestādes, kā arī citas aktivitātes organizēs pēc iespējas nodrošinot plūsmu nepārklāšanos un distancēšanās ievērošanu.

  • Veidos individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošinās atgriezenisko saiti tiem skolēniem/audzēkņiem, kas atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti (tikai mājās), kamēr pārējie mācīsies izglītības iestādes telpās vai daļēji attālināti.

Ja nepieciešams audzēkņa mācību darbs attālināti, tas tiek organizēts, izmantojot dažādas mācību organizācijas formas, mācību metodes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un var notikt izglītības iestādē, piemēram, citā piemērotā telpā, kā arī ārpus tās. Tā iespējams personalizēt mācīšanos, kas vērsta uz skolēna iesaistīšanos un aktīvu mācīšanos atbilstoši savam mācīšanās tempam, vajadzībām un interesēm, savukārt skolotājam dodot iespējas strādāt ar dažādu zināšanu līmeņa skolēniem un diferencēt mācību saturu.

  • Lēmumu par mācību darba organizācijas maiņu no A modeļa uz citiem vai no B modeļa uz C modeli nepieciešamības gadījumā var īstenot nekavējoties. Lēmuma par mācību darba organizācijas maiņu no C modeļa uz citiem vai no B modeļa uz A modeli īsteno pakāpeniski, dodot pietiekamu laiku skolēniem/audzēkņiem un viņu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) piemēroties modeļa maiņai.

Mācoties daļēji vai pilnībā attālināti, skolēni/audzēkņi:

  • atbildīgi organizē savu mācīšanās procesu, ievērojot veselīgu dienas režīmu un mācīšanās rutīnu (atbilstoši izglītības iestādes noteiktajam mācību stundu plānam un patstāvīgajām mācībām), plāno laiku atpūtai;
  • iesaistās saziņā un tiešsaistes mācību procesā (ir redzams un dzirdams), regulāri informē skolotāju par mācīšanās procesu un savām mācīšanās vajadzībām; izpilda uzdevumus un elektroniski noteiktajā termiņā iesniedz skolotājam.

Skolēniem/audzēkņiem mācoties daļēji vai pilnībā attālināti, vecāki vai likumiskie pārstāvji:

  • sadarbojas ar izglītības iestādi, atbalsta bērnu, interesējoties par mācību procesu, informējot klases audzinātāju un/vai citu skolotāju par bērna mācīšanos un iespējamiem sarežģījumiem, piem., mācību līdzekļiem, saziņu, patstāvīgas mācīšanās iespējām.

 

Direktore                                                                                                                                          I.Bartkeviča

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiMācību procesa organizēšana

No comments

The comments are closed.